Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Deze bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). Ook leerlingen kunnen betrokken worden bij de schoolraad. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raad en daad.

Voorzitter: Bram Cuyt
Ondervoorzitster: Sofie Ghewy
Secretaresse: Titia Nerinckx
Leden: Karen Jedema
Kelly Rappoort
Aresh Ghannad
Katrien Van den Bergh
Kristin Van den Bogerd
Directeur: Bart Pepermans

De schoolraad van betekenis voor de school

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: zo krijgt hij informatie, maar moet hij ook zelf communiceren over de eigen werking. Iedereen blijft zo op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijvoorbeeld over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Vragen, opmerkingen,suggesties?

Laat het ons zeker weten via schoolraad.goshil@gmail.com